Einloggen oder kostenlos Anmelden

Willst du Chinesisch lernen?
你想学中文吗?    ls
Nǐ xiǎng xué zhōng wén ma?

Über 600 Kapitel mit Wörtern und Sätzen,
mehr als 40 Lernspiele, viele Rätsel und Aufgaben: Das Lernen wird so niemals langweilig.

Hier siehst du ein Kapitel zum Thema: das Gegenteil ausdrücken
Dieses Kapitel heißt: Adjektive
 
DeutschChinesischPinyin
1heiß热的 lsrè de
2kalt冷的 lslěng de
3leicht容易的 lsróng yì de
4schwer沉重的 lschén zhòng de
5schön漂亮的 ls lspiào liàng de
6hässlich丑陋的 lschǒu lòu de
7weit lsyuǎn
8nah lsjìn
9billig便宜 lspián yi
10teuer昂贵的 lsáng guì de
11schnell lskuài
12langsam慢的 lsmàn de
13glatt光滑的 ls lsguāng huá de
14rau粗糙的 ls lscū cāo de
15dick胖的 lspàng de
16dünn瘦的 lsshòu de
17gescheit聪明的 lscōng míng de
18dumm笨的 lsbèn de
19viel多的 lsduō de
20wenig少的 ls lsshǎo de
21leer空的 lskōng de
22voll满满的 lsmǎn mǎn de
23mutig大胆的 lsdà dǎn de
24ängstlich胆小的 lsdǎn xiǎo de
25lang长的 ls lscháng de
26kurz短的 lsduǎn de
27breit宽的 lskuān de
28schmal窄的 ls lszhǎi de
29hoch高的 lsgāo de
30tief深的 ls lsshēn de
31jung lsxiǎo
32alt ls lslǎo
1
heiß
热的 ls
rè de
2
kalt
冷的 ls
lěng de
3
leicht
容易的 ls
róng yì de
4
schwer
沉重的 ls
chén zhòng de
5
schön
漂亮的 ls ls
piào liàng de
6
hässlich
丑陋的 ls
chǒu lòu de
7
weit
 ls
yuǎn
8
nah
 ls
jìn
9
billig
便宜 ls
pián yi
10
teuer
昂贵的 ls
áng guì de
11
schnell
 ls
kuài
12
langsam
慢的 ls
màn de
13
glatt
光滑的 ls ls
guāng huá de
14
rau
粗糙的 ls ls
cū cāo de
15
dick
胖的 ls
pàng de
16
dünn
瘦的 ls
shòu de
17
gescheit
聪明的 ls
cōng míng de
18
dumm
笨的 ls
bèn de
19
viel
多的 ls
duō de
20
wenig
少的 ls ls
shǎo de
21
leer
空的 ls
kōng de
22
voll
满满的 ls
mǎn mǎn de
23
mutig
大胆的 ls
dà dǎn de
24
ängstlich
胆小的 ls
dǎn xiǎo de
25
lang
长的 ls ls
cháng de
26
kurz
短的 ls
duǎn de
27
breit
宽的 ls
kuān de
28
schmal
窄的 ls ls
zhǎi de
29
hoch
高的 ls
gāo de
30
tief
深的 ls ls
shēn de
31
jung
 ls
xiǎo
32
alt
 ls ls
lǎo
Willst du diese Wörter lernen?
(Um die Wörter lernen zu können, musst du Langdog Cookies erlauben)
 
Anmelden
AvatarUser